Laisvos darbo vietos

Profesijos mokytojams
Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos profesijos mokytojas

Profesijos mokytoju gali dirbti asmuo turintis:

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;

2) įgijęs elektros inžinerijos, automatikos ar me­cha­tronikos srities aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsila­vi­nimą arba baigęs profesinę mokyklą pagal mechatroniko mokymo programą, turin­tis vidurinį išsilavinimą bei 3 metų elektriko ir/ ar automatiko darbo praktiką ir turin­tis pedagogo kvalifikaciją arba neturintis pedagogo kvalifikacijos, bet išklausęs Lietu­vos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos profesijos mokytojas moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas,  rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus.

Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas; mokinių ar darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus; mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija; mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą ir teikti siūlymus, kaip tobulėti; testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; ataskaitų teikimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas; individualių ar grupinių projektų, stažuočių ar kitų mokymų priežiūra; individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.

Elektros darbų profesijos mokytojas

Profesijos mokytoju gali dirbti asmuo turintis:

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;

2) turintis elektriko ar lygiavertę kvalifikaciją / išsilavinimą arba ne mažesnę kaip 3 metų elektriko profesinės veiklos patirtį.

Elektros darbų  profesijos mokytojas moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas,  rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus.

Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas; mokinių ar darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus; mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija; mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą ir teikti siūlymus, kaip tobulėti; testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; ataskaitų teikimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas; individualių ar grupinių projektų, stažuočių ar kitų mokymų priežiūra; individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.

Mokytojams
Lietuvių kalbos mokytojas

Privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, būti baigus lietuvių kalbos studijų programą, būti įgijęs lietuvių kalbos mokytojo, vyresniojo mokytojo ar mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.  Gebėti analizuoti  ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegti šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, rengti ugdymo projektus, skleisti  savo gerąją pedagoginio darbo patirtį.

Mokytojas ugdo mokinius pagal  bendrojo ugdymo programą ir jai įgyvendinti numatytas valandas. Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, vertina mokinių mokymosi pasiekimus, informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir mokyklos vadovus, bendradarbiauja su kitais pedagoginiais darbuotojais, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę veiklą, dalyvauja vertinime, Veiklos analizių, ataskaitų, darbo laiko apskaitos ir kitų žiniaraščių, mokinių mokymosi apskaitos ir kitų suvestinių  parengimą.