Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių taryba
Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau tekste – Centras) mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokinius. Mokinių taryba sudaryta iš Centro skyrių mokinių tarybų:

  • Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyrių vienos bendros skyriaus mokinių tarybos;
  • Vilkaviškio skyriaus mokinių tarybos;
  • Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokinių tarybos.
 

Tikslai

Vienyti Centro mokinius bendrai veiklai, sprendžiant veiklos klausimus;
Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
Mokinių tarybai vadovauja prezidentas.

 

Organizacinė veikla

Mokinių tarybos posėdžiai;
Mokinių tarybos konferencijos;
Mokinių tarybos veiklos viešinimas;
Susitikimai su kitų profesinių mokyklų savivaldos nariais.

 

Dokumentai