Skip links

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS  MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

2020 m. balandžio 10 d.  virtualioje erdvėje vyko pasitarimas su  Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių vedėjais, kurio metu aptarėme nuotolinio mokymo situaciją. Galime pasidžiaugti, kad nuotolinio mokymo įveiklinimas Marijampolės PRC nebuvo kliūtis. Pasitarimo metu išsiaiškinom nuotolinio mokymo(si) prioritetus, kuriuos nuolat stebėsime, analizuosime ir tobulinsime.
Ugdymo procesui organizuoti Marijampolės PRC pasirinko virtualią mokymo aplinką Moodle, kurioje vyksta teorinės, praktinės pamokos, neformaliojo švietimo grupių veiklos bei grupių valandėlės. Skype programą naudojame technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymui. Ugdymo procesas vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį/veiklarašius.
Mokinių pasiekimai fiksuojami TAMO dienyne, pamokų lankomumas kiekvieną dieną fiksuojamas  VMA Moodle platformoje.
Mokiniai pagal galimybes aprūpinti kompiuteriais. Tačiau ne visi mokiniai turi galimybę dalyvauti pamokose realiu laiku, kadangi kompiuteriu tenka dalintis su broliais ir/ar seserimis. Tad šie mokiniai jungiasi kitu laiku, atlieka mokytojų pateiktas užduotis.

Marijampolės PRC mokinių pamokų lankomumo intensyvumas yra beveik 100 proc. Mokinių, dalyvaujančių pamokose realiu laiku yra apie 62 proc., dar 29 proc. mokinių jungiasi prie virtualios mokymo aplinkos Moodle pasibaigus pamokoms, kadangi dalinasi kompiuteriais su broliais ir/ar seserimis arba yra dirbantys.
Sėkmingam darbui virtualioje mokymo aplinkoje Moodle mokytojams buvo organizuoti trys nuotoliniai mokymai. Esame sukūrę kiekvieno Marijampolės PRC skyriaus virtualų mokytojų kambarį, kuriame realiu laiku matoma, kokio dalyko pamokos vyksta, kiek mokinių dalyvauja pamokoje, mokytojai aptaria ugdymo problemas, dalinasi gerąja patirtimi, t. y. pamokų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Šiuose virtualiuose mokytojų kambariuose intensyviai dalyvauja ir švietimo pagalbos specialistai. Taip pat sukurti virtualūs kabinetai vadovų posėdžiams organizuoti. Švietimo pagalbos specialistai, profesinio orientavimo darbo grupės nariai, grupių vadovai, IT specialistai vieną kartą per savaitę taip pat dalyvauja virtualiuose susirinkimuose. Jeigu yra poreikis aptarti įvairius klausimus, renkamasi dažniau.
Marijampolės PRC tinklalapyje sukurti įrankiai: virtuali biblioteka ir virtuali klasė. Bibliotekoje mokymosi šaltiniai yra nuolat atnaujinami, jie  yra suskirstyti pagal kategorijas – pagrindinis ir bendrasis ugdymas (pagal dalykus), profesinis mokymas (pagal programas) ir kiti šaltiniai. Virtualioje klasėje yra talpinama aktuali mokiniams informacija: pamokų laikas, tvarkaraščiai, švietimo pagalbos ir IT specialistų bei mokytojų kontaktai.
Vadovaudamiesi 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. 372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,  2020 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-396 „Dėl rekomendacijų dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ parengėme:
– Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planą, kuriame numatytos veiklos, įvykdymo terminai bei atsakingi asmenys;
– Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašą;
– Informaciją mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama Marijampolės PRC tinklalapyje, Facebook‘o paskyroje, TAMO dienyne, skyrių vedėjų virtualiose grupėse.

Irma Mockevičiūtė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Return to top of page