Skip links

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Trukmė: 1 metai.

Kvalifikacijos aprašas
Sekretorius dirba organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Sekretorius taiko greitojo spausdinimo technologiją, geba savarankiškai parengti ir įforminti įstaigos dokumentus, tvarko korespondenciją, organizuoja lankytojų ir svečių priėmimą, teikia informaciją apie įstaigos veiklą. Sekretorius rengia, įformina, tvarko, apskaito ir perduoda saugoti dokumentus. Sekretorius yra tiesioginis vadovo pagalbininkas organizuojant renginius, priimant lankytojus, svečius, planuojant komandiruotes. Sekretorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, įstaigos nuostatais, darbo vidaus taisyklėmis, pareiginiais nuostatais. Sekretorius išmano profesinės etikos ir etiketo reikalavimus, taiko juos darbe.

Mokymo dalykai
Būsimieji sekretoriai mokomi darbo organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis, spausdinimo greitojo spausdinimo technologija, dokumentų rengimo ir įforminimo, dokumentų ir korespondencijos tvarkymo ir apskaitos, dokumentų ir bylų parengimo saugojimui, elektroninių dokumentų valdymo, dalykinio bendravimo, lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo.

Karjeros galimybės
Asmuo įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją galės dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Return to top of page