Skip links

Tarybos, komisijos ir metodinės grupės

Metodinės veiklos tikslas

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai

Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

Metodinės grupės

Gimnazijos skyriuje – bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė;
Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose – profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;
Kudirkos Naumiesčio skyriuje – bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;
Vilkaviškio skyriuje – bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė.

Mokinių taryba

Mokinių taryba
Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau tekste – Centras) mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokinius. Mokinių taryba sudaryta iš Centro skyrių mokinių tarybų:

 • Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyrių vienos bendros skyriaus mokinių tarybos;
 • Vilkaviškio skyriaus mokinių tarybos;
 • Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokinių tarybos.

Tikslai

Vienyti Centro mokinius bendrai veiklai, sprendžiant veiklos klausimus;
Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
Mokinių tarybai vadovauja prezidentas.

Organizacinė veikla

Mokinių tarybos posėdžiai;
Mokinių tarybos konferencijos;
Mokinių tarybos veiklos viešinimas;
Susitikimai su kitų profesinių mokyklų savivaldos nariais.

Dokumentai

Darbo taryba

Darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Marijampolės profesinio rengimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbdavys ir Marijampolės PRC darbuotojai prašymus svarstyti klausimą Darbo tarybos posėdyje pateikia el. paštu darbo.taryba@mprc.lt. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami dokumentai ar jų kopijos), siūlomas sprendimas.

Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma ir be pareiškėjo dalyvavimo. Dėl anoniminio prašymo  svarstymo Darbo taryba posėdyje priima protokolinį sprendimą.

Darbo tarybos nariai

Darbo tarybos pirmininkė

Aušra Krupavičienė

Darbo tarybos sekretorius

Jurgita Schroeder

Nariai:

Martynas Andriukevičius

Rolandas Mikolaitis

Vidmantas Jurgilas

 

Dokumentai

Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo tarybos reglamentas

Vaiko gerovės komisijos tikslas

Bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.

Prioritetai

 • Saugus ir sveikas vaikas.
 • Pamokų lankomumas.
 • Mokytojų-mokinių-tėvų (globėjų/rūpintojų) glaudus bendradarbiavimas.

Uždaviniai

 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą centre;
 • puoselėti pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius;
 • nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis;
 • spręsti iškilusias problemas dėl mokinių gerovės.

Veikla

Komisija nuolat veikianti. Informaciją apie tai, ką veikia Vaiko gerovės komisija – informaciją rasite čia
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai.

Centro Vaiko gerovės komisijos

1. Gimnazijos, Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose: 

Komisijos pirmininkė –Sigita Lietuvninkienė, Gimnazijos skyriaus vedėja;

Komisijos pirmininko pavaduotoja –Renata Kandrotienė, gimnazijos skyriaus matematikos vyresnioji mokytoja;

Komisijos sekretorė – Edita Sėdaitienė, istorijos mokytoja metodininkė;

Komisijos nariai: 

 • Aušra Krupavičienė, profesijos mokytoja metodininkė;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Jolita Petruškevičienė, laborantė;
 • Edita Rakauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Irena Saldūnaitė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Ornela Butanavičiūtė, profesijos mokytoja;
 • Jolita Vičkačkienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Milda Vidrinskaitė, socialinė pedagogė;

2. Vilkaviškio skyriuje:

Komisijos pirmininkas – Gražvydas Šliauteris, Vilkaviškio skyriaus vedėjas;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Justina Tupčiauskienė, socialinė pedagogė;

Komisijos sekretorė – Jolanta Urbaitienė, bibliotekininkė;

Komisijos nariai:

 • Regina Perednytė, sektoriaus vadovė;
 • Žydrūnė Čekanavičienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Vaida Rudalevičienė, biologijos vyresnioji mokytoja.

3. Kudirkos Naumiesčio skyriuje:

Komisijos pirmininkė – Marija Jurgilienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėja;

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Danguolė Stankevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Komisijos sekretorė – Rasa Blekaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;

Komisijos nariai:

 • Edita Macijauskienė, psichologė;
 • Arūnas Jonikaitis profesijos mokytojas;
 • Vidmantas Jurgilas, profesijos mokytojas.
 • Benita Petrauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Vytautas Smirnovas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.

Tarybos, komisijos
ir metodinės grupės

Veiklos dokumentai

Finansiniai dokumentai

Viešieji pirkimai
Return to top of page