Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 m.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 m. 

Vykdant Marijampolės profesinio rengimo centro korupcijos prevencijos programą 2021–2023 metams, patvirtintą Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V1-13 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro korupcijos prevencijos programos 2021–2023 metams patvirtinimo“, sudaryta darbo grupė.
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Marijampolės profesinio rengimo centre galima pateikti: el. p. [email protected]

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją:
https://www.smm.lt/web/lt/veikla/korupcijos-prevencija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimą telefonu (8 5) 266 33 33 arba forma, kurią galima pateikti el. paštu [email protected]

Pranešėjų apsauga
/*54745756836*/