Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 m.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 m. 

Vykdant Marijampolės profesinio rengimo centro korupcijos prevencijos programą 2021–2023 metams, patvirtintą Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V1-13 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro korupcijos prevencijos programos 2021–2023 metams patvirtinimo“, sudaryta darbo grupė.
Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Marijampolės profesinio rengimo centre galima pateikti: el. p. korupcija@mprc.lt

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją:
https://www.smm.lt/web/lt/veikla/korupcijos-prevencija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimą telefonu (8 5) 266 33 33 arba forma, kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.l

Dokumentai:

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ SRITIES ANTIKORUPCINĖ ANALIZĖ IR VERTINIMAS

Įsakymas dėl Marijampolės PRC darbuotojų pareigybių sąrašo, privalančių deklaruoti viešus ir privačius interesus bei prašymų specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, priimant į šias pareigas

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas:

Informacija ruošiama.

Pranešėjų apsauga